Je wordt automatisch afgemeld binnen:

Nederlands
Nederlands
français
français
VERKOOPSVOORWAARDEN 2012


1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking geschieden al onze leveringen volgens deze algemene verkoopsvoorwaarden, niettegenstaande eventuele strijdige voorwaarden uitgaande van een document of briefwisseling van de koper.Door de plaatsing van een bestelling onderwerpt de koper zich onherroepelijk aan onze voorwaarden.

2. Al onze prijzen, ook deze in onze prijslijsten, worden ter indicatie meegedeeld. De enige geldige prijs is deze vermeld op de verkoopfactuur.Behoudens bestellingen die voortvloeien uit een schriftelijke offerte die vaste prijzen vermeldt, en die geplaatst werd voor de vervaldatum van de offerte, gelden de prijzen die van kracht zijn op datum van levering.Al onze prijzen zijn exclusief BTW, Recupel, Bebat en andere taksen die wettelijk verschuldigd zijn.

3. Het plaatsen van een bestelling verplicht ons niet automatisch tot levering. De leveringstermijnen worden dan ook ter indicatie opgegeven en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De eventuele niet levering of vertraging in levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot het recht op schadevergoeding, van welke aard ook.

4. In de BENELUX dienen betalingen te gebeuren binnen de 15 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige kaskorting.Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, behouden wij ons het recht voor om uitsluitend te leveren na betaling Pro Forma met eventuele verrekening van het openstaande saldo. Er wordt franco geleverd vanaf 400 € (125 € voor ABC-artikelen).Voor kleinere orders vanaf 100 € (50 € voor ABC-artikelen) wordt 10 € transportkost aangerekend (5 € voor ABC-artikelen). Backorders van minder dan 100 € (50 € voor ABC-artikelen) worden geschrapt. Gelieve deze goederen te herbestellen bij uw volgende order. Een eerste bestelling dient minimaal 500 € te bedragen voor België en Luxemburg en 300 € voor Nederland.Voor alle ANDERE LANDEN geschiedt betaling vooraf op basis van een Pro Forma factuur. De overige voorwaarden kan u op aanvraag bekomen.

5. Elke niet tijdig betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder aanmaning een conventionele intrest op van 1,5 % per maand.In geval van inning via gerechtelijke of andere weg wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 15 % ten titel van onherleidbare vergoeding ter delging van mogelijke kosten, met een minimum van 75 €, en dit onverminderd het recht op gerechtelijke intresten en de kosten van het geding.

6. Al de door ons geleverde goederen blijven onze voledige eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling van de bestaande schuld, zijnde hoofdsom, intresten en kosten.

7. Eventuele klachten omtrent tekorten en/of gebreken bij de levering dienen binnen de acht (8) dagen na ontvangst schriftelijk ingediend te worden.Eventuele klachten omtrent de kwaliteit van de goederen dienen uiterlijk binnen de dertig (30) dagen vanaf factuurdatum gemeld te worden.Retourzendingen om andere redenen dan goederen met tekorten, gebreken of onvoldoende kwaliteit worden niet aanvaard. Retourzendingen worden in gemeen overleg geregeld. In de meeste gevallen zullen wij de goederen op onze kosten door onze transporteur laten ophalen en bij gegrondheid vervangen of crediteren.Klachten die na genoemde periode worden meedegedeeld kunnen niet meer in aanmerking genomen worden. Hetzelfde geldt voor goederen die duidelijke sporen van uitstalling of gebruik vertonen.

8. Het betwisten van een gedeelte van een factuur leidt slechts tot uitstel van betaling van het betwiste gedeelte van de factuur. Het niet betwiste gedeelte van de factuur dient uiterlijk op de vervaldag betaald.

9. Bij annulatie door de koper is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30 % met een minimum van 50 euro.

10. Het eventuele niet-uitoefenen van één of meerdere van onze voorwaarden of de niet strikte toepassing ervan houdt géén afstand van recht in. In geval van geschil zullen de partijen de nodige stappen ondernemen om het geschil in der minne op te lossen.Bij gebreke van een positief resultaat zijn de rechtbanken naar keuze van de verkoper bevoegd om kennis te nemen van het geschil.